ยินดีต้อนรับเข้าสู่การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS5


รายวิชางานคอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา ง30202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี"